Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

A Energet Csoport Kft., mint a www.energetszerviz.hu honlap üzemeltetője jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és vásárlóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.

1. AZ ADATKEZELŐ

Az adatok kezelője a Energet Csoport Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21/C. fszt. 1., adószám: 27124033-2-43, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 09 350752 szám alatt, képviseli: Pongrácz Dániel ügyvezető igazgató, telefonszám: 06 1 7654100) továbbiakban: Adatkezelő.

A hírlevél küldés adatkezelési nyilvántartási száma: XXXX

2. A KEZELT ADATOK KÖRE

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket a technikai jellegű adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Az Adatkezelő a látogatók számítógépére cookie-t küld, amely a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja.

Amennyiben az Ön gépének beállításai nem teszik lehetővé a cookie-k használatát, akkor egyes szolgáltatásokat csak korlátozottan vehet igénybe.

Az Adatkezelő a szolgáltatások igénybevételétől függően kétfajta adatkezelést végez:

  1. A honlapot bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia. A honlapon történő böngészés során tehát kizárólag a fentiekben rögzített technikai adatok – látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatai – kerülnek statisztikai célból rögzítésre.
  2. A hírlevél igényléséhez a következő személyes adatok önkéntes megadása szükséges: vezetéknév (opcionális), keresztnév, e-mail cím valamint telefonszám (opcionális). Adatkezelő a megadott információt a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Adataihoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a tárhelyet biztosító szolgáltató kivételével, – harmadik fél számára semmilyen körülmények között nem adja ki, kivéve abban az esetben amennyiben Ön adatai átadásához előzetesen hozzájárult, illetve erre törvény kötelezi.

Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Kivételt képez az adattovábbítás alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, továbbá bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

A hírlevélre történő feliratkozással Ön határozatlan időre kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje. A személyes adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik azzal, hogy a weboldalon az erre biztosított felületen, vagy ajánlott postai levélben bármikor kérheti az Adatkezelőtől, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek. Az Adatkezelő ezen megkeresésnek a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül tesz eleget.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak kezelése a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

A honlapon való megrendelés vagy kapcsolatfelvétel során az Adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására is sor kerül.

Amennyiben a felhasználó feliratkozik a hírlevélre, akkor az e-mail cím kezelésének további célja a hírlevél eljuttatása.

Amennyiben Ön vásárlóként részt vesz egy nyereményjátékon, akkor az e-mail cím kezelésének célja a felhasználó és a nyereményjáték szervezője között kommunikáció biztosítása is.

A hírlevélre vonatkozó check-boxra való kattintással Ön hozzájárul ahhoz, hogy részére az Adatkezelő reklámtartalmú üzenetet küldjön. A hozzájárulás ezen formája megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Az általunk elhelyezett cookie célja, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevételét biztosítsa. A Google Analytics által elhelyezett cookie célja az oldal látogatásával kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtése. A Facebook által elhelyezett cookie célja a lájkolás, vagy megosztás  szolgáltatás igénybevétele.

A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A session cookie a böngésző bezárásával egyidejűleg törlődik, a szavazással kapcsolatban elhelyezett cookie-k 24 óra múlva törlődnek, egyebekben a cookie-k 183 nap múlva automatikusan törlődnek. A böngészőjében ön is bármikor törölheti a cookie-kat.

A rmegadott személyes adatok törlését Ön bármikor kérheti, valamint az Adatkezelő maga is törölheti akkor, ha a szolgáltatás megszűnik, vagy ha a szolgáltatás igénybevételét megtiltja.

5. AZ ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, illetve közreműködői férhetnek hozzá.

A megrendelés során a számlázáshoz és a kiálláshoz megadott adatok közül egyik sem nyilvános, és harmadik fél számára nem hozzáférhető.

Személyes adatokat – Adatkezelő munkatársain és közreműködőin kívül – Adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét. Ön a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulással egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy az Adatkezelő a jogutódjának – a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési szint biztosítása mellett – átadja a személyes adatokat. Amennyiben kéri, az Adatkezelő a jogutódnak való átadás előtt törli a felhasználó személyes adatait. Lásd erről a 7. pontot.

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Felhívjuk figyelmét, hogy ha olyan helyről internetezik, ahol mások is használhatják ugyanazt a számítógépet, a böngészés végén mindenképpen lépjen ki böngészőből és törölje a cookie-kat a személyes adatainak védelme érdekében. A cookie-k törlésével megakadályozza, hogy valaki az Ön nevében hozzászóljon, nyereményjátékon részt vegyen, hírlevelet igényeljen vagy megismerje személyes adatait.

7. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Személyes adataik kezeléséről minden felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén, illetve a info@energetszerviz.hu e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.

A felhasználók kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén, illetve az info@energetszerviz.hu e-mail címen.

Az e-mailen kért adattörlésre, illetve – ha a felhasznált személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, –  adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 5 munkanapon belül kerül sor.

Az elektronikus úton küldött hírlevélre vonatkozóan a felhasználó bármikor visszavonhatja – a szolgáltatás folyamatos igénybevétele mellett is – e-mail címének ilyen célú kezeléséhez való hozzájárulását. Ennek érdekében küldjön e-mailt az info@energetszerviz.hu e-mail címre vagy hívja a 06 70 381 0500 telefonszámot. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követő munkanapon törli a hozzájáruló nyilatkozatot tevő felhasználók listájából a felhasználót, és mindaddig, míg ismételten nem kéri hírlevél küldését, az Adatkezelő nem veszi fel a kapcsolatot hírlevél küldési céllal a felhasználóval.

Az Adatkezelő törli a személyes adatot:

– a Felhasználó ilyen irányú kérelme esetén;

– ha kezelése jogellenes;

– a hiányos vagy téves adatot (amennyiben a hiba nem orvosolható);

– ha az adatkezelés célja megszűnt, a 4. pontban foglalt határidőben;

– ha azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendeli;

Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a Felhasználó kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának indokait, valamint tájékoztatja a bírósági jogorvoslat és a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználó az info@energetszerviz.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben annak célja kizárólag az Adatkezelő érdekkörébe tartozó jogi kötelezettségek teljesítése, jogos érdekek érvényesítése, illetve, ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljából történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, s döntéséről a Felhasználót a Felhasználó által megadott email címére való üzenet eljuttatásával írásban tájékoztatja. A kérelemnek helyt adó döntés esetén Adatkezelő az adatkezelést – ideértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is, – megszünteti, és az adatokat zárolja, ideértve a tárhelyet biztosító szolgáltatónál rögzített adatokat is. Felhasználó értesíti továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította azzal, hogy ők is kötelesek intézkedni az adatok zárolása érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő elmulasztja a tiltakozás megvizsgálását a benyújtástól számított 15 napon belül, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a Felhasználó az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Kérjük, hogy ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bírósági jogérvényesítés mellett kérhetik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Az elektronikus úton küldött hirdetésekkel kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire és az érintett jogaira vonatkozó részletes szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@energetszerviz.hu e-mail címre juttassa el.

8. KIKÖTÉS

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok jelen tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő tizenöt nappal előre közzéteszi honlapján.

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019. február 13. napjától hatályos.

Energet Csoport Kft.

Kérdése van? Írjon üzenetet!