Általános Szerződési Feltételek

 1. [AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA ÉS HATÁLYA]
 1. A jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) hatálya kiterjed minden olyan szolgáltatás nyújtására, amelyet annak megrendelője az energetszerviz.hu, az sosvillanyszerelo.hu, avizszerelok.hu, energetcsoport.hu, cyberszakik.hu, drkaputelefon.hu, dugulasmento.hu, elmus.hu, energetgroup.hu, nrgt.hu, soszarszerelo.hu weboldalakon (együtt a továbbiakban: „Weboldal”, vagy “Weboldalak”), illetve a 061 76 54 100 és a  0670 421 60 60 telefonszámokon, vagy bármilyen a Weboldalakon megadott elérhetőségen keresztül, vagy az Energet illetve az Energet Partner képviselőjén keresztül személyesen rendel meg.
 1. A Weboldalak üzemeltetője az Energet Csoport Kft. („Energet”) amely erős- és gyengeáramú rendszerek, víz-, lefolyó-, és csatornarendszerek, zárak, légtechnikai és épületgépészeti rendszerek javítására, karbantartására és teljes körű kiépítésére („Szervizszolgáltatás”), illetve ehhez kapcsolódóan alkatrészek, eszközök és anyagok (együtt: „anyagok”) adásvételére vonatkozó szolgáltatásokat végez és közvetít az előbbi szolgáltatások és anyagok megrendelője („Megrendelő”) és az Energet Csoport Kft. vagy az általa közvetített franchise partnerek („Energet Partner”) között.
 1. A tényleges Szervizszolgáltatást az Energet Csoport Kft.-vel szerződéses kapcsolatban lévő Energet Partnerek végzik. Az Energet Partnerek önálló gazdasági társaságok, a Szervizszolgáltatásra vonatkozó tényleges üzleti tevékenységet önállóan nyújtják a Megrendelőnek. A Szervizszolgáltatásra vonatkozó szerződés („Szerződés”) a Megrendelő és az Energet vagy az Energet által közvetített Energet Partner között jön létre.
 1. Az ÁSZF tárgya az Energet, az általa közvetített Energet Partner, illetve a Megrendelő között Szervizszolgáltatás elvégzésére létrejött szerződés általános szerződési feltételeinek szabályozása.
 1. [A SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE]
 1. Ha a Megrendelő a Szervizszolgáltatás elvégzésére vonatkozó ajánlatot kér, akkor az Energet saját, vagy az Energet Partner nevében eljárva szóban és elektronikus levélben ajánlatot ad a Szervizszolgáltatás elvégzésére, vagy az Energet által közvetített Energet Partner a helyszínen felméri a szükséges Szervizszolgáltatások körét és mértékét. Ha az Energet Partner a helyszínen méri fel a szükséges Szervizszolgáltatások körét és mértékét, akkor elektronikus levélben ajánlatot ad Megrendelőnek, vagy a Szervizszolgáltatást szóbeli megrendelés esetén azonnal teljesíti.
 1. A Szerződés az elektronikus levélben megkapott, vagy szóban közölt ajánlat Megrendelő általi elfogadásával jön létre a Megrendelő és az Energet vagy az Energet Partner között. A szóban közölt ajánlat a szóbeli elfogadással, az elektronikus levélben közölt ajánlat a Megrendelő által az elektronikus levélben elhelyezett hivatkozáson keresztül történő elfogadással jön létre.
 2. Megrendelő az ajánlat elfogadásával elfogadja és elismeri a jelen ÁSZF, a kapcsolódó tájékoztatások, valamint jogi nyilatkozatok elektronikus levélben történő átvételét. Megrendelő az ajánlat elfogadásával az ÁSZF és a kapcsolódó tájékoztatások tartalmát is tudomásul veszi és elfogadja azokat.
 1. Az Energet Partner és az Energet a Megrendelő részére adott ajánlat, illetve az ajánlatban nem szereplő, további munkák elvégzése esetén a Weboldalakon feltüntetett feltételek és díjszabás szerint köteles eljárni. Minden esetben a Megrendelő által kezdeményezett kapcsolatfelvételkor a Weboldalon feltüntetett díjak és feltételek az irányadóak.
 1. Az Energet és az Energet Partner a Szervizszolgáltatásokat kiszállási díj felszámítása nélkül végzi Budapest területén, Pest Megye területén a kiszállási díj egységesen 5000,- Ft. Ha a helyszíni felmérés során az Energet vagy az Energet Partner megállapítja, hogy Szervízszolgáltatásával a hiba nem elhárítható, vagy a hibát nem tudja elhárítani, illetve ha a megállapítja, hogy Szervízszolgáltatás elvégzésére nincs szükség, vagy hiba, meghibásodás egyáltalán nem áll fenn, úgy a helyszínen megjelent Energet vagy Energet Partner egységesen további 5000,- Ft kiszállási díjat számít fel, munkadíj felszámítása nélkül.
 1. Ha az Energet Partner a helyszínen méri fel a szükséges Szervizszolgáltatások körét, úgy a szemrevételezéssel elvégzett felmérés alapján írásban, felmérő-, és ajánlattételi lapot („Felmérő- és Ajánlattételi Lap”) tölthet ki, amelyet annak kitöltése esetén Megrendelő is aláír.
 1. A Felmérő-, és Ajánlattételi Lapon az Energet Partner ha az ésszerűen lehetséges ajánlatot tesz a munkák elvégzésének időpontjára vonatkozóan, és tájékoztat a munkavégzés várható, becsült időtartamáról. Egyebekben erről szóban tájékoztatja Megrendelőt. A munkavégzés időtartamára vonatkozó tájékoztatás kizárólag előzetes becslés, nem jelent kötelezettségvállalást az Energet vagy az Energet Partner részéről és Megrendelő ezt kifejezetten elfogadja.
 1. Ha az Energet az ajánlatot a Megrendelő által megadott elektronikus levél címre is elküldi, és az azon keresztül Megrendelő által megtett nyilatkozatokat Felek minden esetben a Megrendelő által megtett jognyilatkozatnak tekintik, amit Megrendelő kifejezetten tudomásul vesz.
 1. A helyszíni felmérés elvégzését követően adott ajánlat elfogadásával a Megrendelő részére ajánlatot adó Energet Partner és a Megrendelő között a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben részletesen szabályozott üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés jön létre. 
 1. A szóbeli egyeztetést követően helyszíni felmérés nélkül, elektronikus levélben vagy telefonon adott ajánlat elfogadásával a Megrendelő részére ajánlatot adó Energet Partner és a Megrendelő között a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben részletesen szabályozott távollévők között kötött fogyasztói szerződés jön létre.
 1. A szerződés létrejöttével Megrendelő kifejezetten elfogadja Weboldalon a szerződés létrejöttének – azaz az ajánlat elfogadásának – napján feltüntetett érvényes díjakat és a Szervizszolgáltatás ellenértékére vonatkozó valamennyi számítási módot.
 1. A Felmérő-, és Ajánlattételi Lapot, illetve a Munkalapot aláíró személyt a Megrendelő, illetve az Energet Partner nevében eljárni jogosult személynek kell tekinteni.
 1. Ez az ÁSZF az Energet Partner és a Megrendelő között létrejött szerződés részét képezi, akkor is, ha a felek további feltételekben is megállapodnak. A kapott ajánlat elfogadásával Megrendelő változtatás nélkül elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.
 1. [ELÁLLÁS, FELMONDÁS]
 1. Megrendelő a Szerződés létrejöttének napjától számított 14 naptári napon keresztül gyakorolhatja elállási jogát, azaz a Szerződéstől 14 [tizennégy] napig állhat el.
 1. Megrendelő az elállásra vonatkozó nyilatkozatát elektronikus levélben, egyértelműen kifejezett és határozott nyilatkozattal, formai kötöttségek nélkül érvényesen megteheti.
 1. Az elállásról szóló nyilatkozat megtételének időpontja az az időpont, amikor az Energet vagy az Energet Partner a nyilatkozatot átveszi.
 1. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai szerint Megrendelő nem jogosult elállni a Szerződéstől, ha az sürgős javítási és karbantartási munkára vonatkozik és Megrendelő kifejezett kérésére keresi fel az Energet illetve az Energet Partner Megrendelőt az ilyen Szervizszolgáltatás elvégzése érdekében, 
 1. Ha Megrendelő a Szervizszolgáltatás megkezdését követően felmondja a Szerződést, akkor a felmondás közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles az Energet Partner számára megfizetni. A Megrendelő által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. A Szervizszolgáltatás megkezdésének számít az anyagok beszerzése, a helyszínre való kiszállás megkezdése is.
 1. [SZERVIZSZOLGÁLTATÁSOK]
 1. A tényleges Szervizszolgáltatást nyújtó képviselője a helyszínen részletes feltárást végez, amelynek során átvizsgálja a meghibásodott eszközöket, illetve szükség esetén az az azokhoz kapcsolódó rendszereket, vagy más berendezéseket. A vizsgálat során az eljáró szakembereket nem köti a Megrendelő által adott tájékoztatás, nem kötelesek Megrendelőnek a hiba okára, elhárításának módjára vagy más szakmai körülményre vonatkozó véleménye, utasítása szerint eljárni. A hiba feltárása és a szükséges Szervizszolgáltatások meghatározása során az Energet Partner szakemberei a legjobb szakmai tudásuk, a jogszabályok és a kötelezően alkalmazandó szabványok valamint az általános szakmai szokások szerint járnak el.
 1. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, az Energet Partner köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az Energet Partner a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja.
 1. Az Energet Partner helyszínen eljáró munkatársa köteles megtagadni az olyan utasítás teljesítését, amelynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, illetve veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
 1. Felek rögzítik, és Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szervizszolgáltatás köre, és ennek megfelelően ellenértéke az Energet Partner által végzett feltárás alapján változhat. Megrendelő tudomásul veszi azt is, hogy olyan Szervizszolgáltatások elvégzése esetén, amely burkolatok, falak bontásával vagy más elemek bontásával, illetve gépek, vagy más berendezések szerelésével jár a Szervizszolgáltatások ellenértékét nem minden esetben lehet előre pontosan meghatározni. Ilyen esetekben az Energet Partner a Weboldalon feltüntetett díjjegyzék szerint jár el.
 1. Megrendelő köteles biztosítani az Energet Partner szakemberei részére a meghibásodáshoz, a hibás berendezéshez, rendszerhez való hozzáférést, valamint a munkavégzés műszaki környezeti feltételeit, víz-, és áram vételi lehetőséget. 
 1. [FELHASZNÁLT ANYAGOK]
 1. Minden az Energet Partner által felhasznált illetve beépített anyag eszköz, vagy alkatrész a vonatkozó kötelezően alkalmazandó szabványoknak megfelelő, új vagy azzal egyenértékű.
 1. A lecserélt alkatrészek, berendezések, eszközök amennyiben az Energet, vagy az Energet Partner elszállítja azokat, az elszállító tulajdonába kerülnek külön díj felszámítása nélkül, minden más esetben azok Megrendelő tulajdonában maradnak. 
 1. [TELJESÍTÉS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL]
 1. Az elvégzett Szervizszolgáltatásokról az Energet Partner papír alapú munkalapot („Munkalap”) állít ki. A Munkalap tartalmazza az elvégzett szolgáltatásokat, a szolgáltatások elvégzésének helyét és idejét, az eljáró személyek nevét, továbbá tartalmazhatja a felhasznált vagy beépített anyagok mennyiségét és megnevezését. 
 1. A Munkalap aláírásával Megrendelő elismeri a megrendelt Szervizszolgáltatások teljesítését és azok átvételét, az ilyenkor szokásos, illetve kötelező műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lefolytatását, így a Munkalap Megrendelő általi aláírása a teljesítés Megrendelő általi írásbeli igazolása.
 1. Amennyiben a megrendelt szolgáltatások elvégzése során anyagok kerülnek beépítésre úgy a Munkalap aláírásával Megrendelő elismeri azok mennyiségi és minőségi átvételét is.
 1. [SZÁMLA, FIZETÉSI FELTÉTELEK]
 1. A számla kiállítására a Megrendelő által aláírt, a teljesítést igazoló Munkalap alapján kerül sor. A számla tartalmazza a kifizetésére vonatkozó fizetési határidőt. Megrendelő a számlán szereplő díjat a helyszínen, készpénzben köteles kiegyenlíteni. Az elvégzett munka jellegére vagy annak ellenértékére tekintettel az Energet Partner és a Megrendelő egyedileg megállapodhatnak arról, hogy Megrendelő a számla ellenértékét átutalással fizeti meg.
 1. Felek megállapodnak, hogy az Energet Partner jogosult egyoldalúan meghatározni a számla kifizetésének módját és határidejét az elvégzett munka, a felhasznált anyagok mennyisége, értéke vagy egyedi mérlegeléssel felállított szempontok szerint, amely szempontokról Megrendelőt nem köteles sem előzetesen, sem utólag tájékoztatni.
 1. Az Energet Partner jogosult a számla késedelmes megfizetése esetén késedelmi kamat  felszámítására, melynek alapja a számla összege, mértéke pedig minden késedelmes nap után a számla bruttó összegének 1%-a. Fizetési késedelem esetén az Energet az Energet Partner képviseletében jogosult, de nem köteles írásbeli fizetési felszólítást küldeni amelyért jogosult 2 500,- Ft adminisztrációs költséget valamint további 10 000,- Ft kötbért felszámítani.
 1. [JÓTÁLLÁS]
 1. Az Energet Partner az elvégzett szolgáltatásokért a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:171. § (1) bekezdésében és az  az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletben, valamint az ÁSZF-ben rögzítettek szerint jótállást vállal.
 1.  A tényleges Szervizszolgáltatást nyújtó Energet, vagy Energet Partner által vállalt jótállás időtartama 12 hónap, amely határidő jogvesztő határidő. A jótállási határidő a Szervizszolgáltatás Megbízó (vagy a nevében eljáró személy) részére történő átadással, azaz a Munkalap kiállításának napján kezdődik.
 1. A tényleges Szervizszolgáltatást nyújtó Energet, vagy Energet Partner által vállalt jótállás alapján az Energet, vagy az Energet Partner a hibásan teljesített Szervizszolgáltatásért a jótállás ideje alatt helytáll a hibás teljesítésért, kivéve ha a hiba oka a Szervizszolgáltatás teljesítése után keletkezett.
 1. Felek rögzítik, hogy a tényleges Szervizszolgáltatást nyújtó Energet Partner által kiállított Munkalap jótállási jegynek is minősül.
 1. [FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA]
 1. Amennyiben a Szervizszolgáltatás meglévő rendszerek javítására irányul úgy az Energet vagy az Energet Partner nem vállal szavatosságot, jótállást, vagy egyébként semmilyen felelősséget azokért a hibákért amelyeket a meglévő rendszerek azon hibái okoznak, amelyekre a Szervizszolgáltatás nem terjed ki.
 1.  Az Energet vagy az Energet Partner nem vállal semmilyen felelősséget az olyan hibákért amelyeket a Megrendelő által szolgáltatott anyagok Szervizszolgáltatás során történő beszerelése vagy egyébként felhasználása okozott.
 1. Amennyiben a Szervizszolgáltatással érintett ingatlan víz-, gáz-, vagy elektromos hálózatai a Szervizszolgáltatás elvégzésének idejében rossz általános állapotban vannak, úgy a tényleges Szervizszolgáltatást végző Energet vagy Energet Partner a Szervizszolgáltatásért semmilyen felelősséget nem vállal.

JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Energet, vagy az Energet Partner hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Energet Partner, illetve az Energet számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Energet, Energet Partner költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szerviz szolgáltatást ténylegesen nyújtó Energet Partnerrel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Energet Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Beépített termék hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a beépített termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján az Energet Partner jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Általános Szerződési Feltételeink

Kérdése van? Írjon üzenetet!